• Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2017 -TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017-TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh báo cáo riêng Quý 1 năm 2017 -TMP
  • Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017-TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 -TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán-TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016 -TMP
  • Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán-TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ quý 4 năm 2016 - TMP
  • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2016 - TMP