• Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2018
  • Báo cáo tài chính quý II năm 2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quí 1 năm 2018 - TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2018 - TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh Quí 1 năm 2018 - TMP
  • Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2018 - TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Báo cáo tài chính riêng cho năm, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017