Đến năm 2030 khoa học công nghệ EVN đạt trình độ tiên tiến thế giới

Đến năm 2020, khoa học công nghệ (KHCN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 hầu hết các lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới, đáp ứng các yêu cầu của một nước công nghiệp...

EVN hướng đến mục tiêu đến năm 2030 khoa học công nghệ đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Đó là mục tiêu tổng quát tại Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành.
 
Theo Nghị quyết, trong những năm qua, hoạt động KHCN trong Tập đoàn có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu phát triển, tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng, khai thác công nghệ...
 
Các kết quả nghiên cứu khoa học đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học trong xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, góp phần hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc triển khai công nghệ được áp dụng có hiệu quả vào quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVN, góp phần phát triển hệ thống điện Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tăng trưởng với tốc độ cao.
 
Nhiều công trình điện trọng điểm được đầu tư với công nghệ tiên tiến, góp phần đưa trình độ KHCN nước ta dần đạt mức tiên tiến trong khu vực…
 
Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh đã nâng cao trình độ công nghệ hiện đại, định hướng cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, làm chủ công nghệ mới tiên tiến của nước ngoài trong phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển - điều độ - thông tin - viễn thông điện lực…
 
Cụ thể, công suất tổ máy tua bin khí tăng đến 330 MW/tổ máy; công suất tổ máy nhiệt điện đến 300-330 MW, các trung tâm nhiệt điện than mới với công suất tổ máy tăng lên 600-660 MW; áp dụng công nghệ đập bê tông đầm lăn là công nghệ tiên tiến có nhiều ưu điểm nổi bật và mới được tiếp cận tại Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, phát triển hệ thống truyền tải, với nhiều đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV, trạm biến áp với công nghệ cách điện bằng khí...; đưa vào vận hành hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và 3 Trung tâm Điều độ miền Bắc, Trung, Nam...
 
Đồng thời, năng lực nội sinh KHCN được nâng cao, từng bước tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVN. Hoạt động quản lý KHCN từng bước được đổi mới, như: Chế tạo máy biến áp (MBA) cấp điện áp 500 kV đầu tiên công suất 3 x 150 MVA đã được đưa vào vận hành trong năm 2011.
 
Tuy nhiên, nhìn tổng thể hoạt động KHCN vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Mô hình tổ chức hiện tại của EVN chưa có đơn vị với chức năng chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KHCN; Năng lực nghiên cứu KHCN trong Tập đoàn còn hạn chế; Năng lực KHCN của đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện chưa tương xứng với sự gia tăng trình độ công nghệ của các thiết bị hiện đại được tiếp nhận, vận hành trong hệ thống.
 
Bên cạnh đó, mức độ chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị còn hạn chế. EVN đóng vai trò là người vận hành công trình, sử dụng sản phẩm nên mối quan tâm chủ yếu trong tiếp nhận thông tin công nghệ chỉ dừng ở phạm vi hướng dẫn sử dụng, khai thác, vận hành mà chưa có các hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 
Từ đó, Nghị quyết của Đảng ủy EVN đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020, KHCN điện đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 hầu hết các lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới; KHCN điện của Tập đoàn đáp ứng các yêu cầu của một nước công nghiệp.
 
Để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu trên, EVN tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm:
 
Thứ nhất, đổi mới tư duy, nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; phát huy sáng kiến, sáng tạo trong phát triển, ứng dụng KHCN.
 
Thứ hai, tập trung nguồn lực phát triển, ứng dụng công nghệ nguồn và lưới điện hiện đại, hiệu năng cao, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, bảo vệ môi trường; ứng dụng rộng rãi công nghệ tiện ích cao trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
 
Thứ ba, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN., trong đó thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của EVN.
 
Thứ tư, xây dựng lộ trình thích hợp và xác định thứ tự ưu tiên. Trong năm 2017, 2018, tập trung ưu tiên hoàn thiện về tổ chức, quản lý; quản trị, điều hành; sản xuất vận hành, đầu tư xây dựng; kinh doanh dịch vụ khách hàng.
 
Các năm 2019, 2020, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh và nghiên cứu xây dựng hạ tầng cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; nghiên cứu nâng cấp, thay thế, loại bỏ các thiết bị có công nghệ lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; hoàn thành hệ thống quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ theo cấp độ 4 của dịch vụ công theo Quyết định 31 của Thủ tướng Chính phủ.

  • 13/11/2017 08:01
  • http://icon.com.vn