Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động năm 2017

Ngày 29/03/2017 tại hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; tổ chức lớp huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ) định kỳ năm 2017 cho các cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật.

CB.CNV tích cực tham gia khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ

Với thời lượng 2 ngày, Giảng viên Trung tâm kiểm định II đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật nhà nước Quy đinh về công tác ATLĐ-VSLĐ, các nội dung trong Quy trình An toàn điện, Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt vầ ATLĐ; Phân tích rút kinh nghiệm một số vụ tai nạn lao động năm 2016.

Tham gia khóa huấn luyện, các CBCNV còn biết thêm về những phương pháp mới để cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nắm vững vận dụng hiệu quả một số văn bản pháp luật hiện hành về công tác huấn luyện ATVSLĐ.

Khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ năm 2017 nhằm nâng cao ý thức  về vấn đề an toàn lao động nói chung, cẩn trọng hơn và hạn chế chủ quan trong trong quá trình tác nghiệp, luôn đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty./.

  • 07/04/2017 07:57
  • Liêm Hòa