Tổ chức thành công ĐHĐCĐTN 2017- Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Sáng ngày 28/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN 2017.

Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đến dự Đại hội có đại diện 66.384.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,83% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, văn kiện tại Đại hội, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.v.v.

Quang cảnh Đại hội

Năm 2016 tình hình khí tượng thủy văn không thuận lợi cho công tác sản xuất điện,  lợi nhuận trước thuế năm 2016 của TMHPC đạt hơn 128 tỷ đồng, Đại hội đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là  27%.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Hội nghị

Trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng phức tạp, việc sản xuất điện trong năm tài khóa 2017 của Công ty còn nhiều thách thức… Nhưng với tinh thần đoàn kết, truyền thống vượt qua mọi khó khăn và phát huy hết tiềm năng trí tuệ và sức mạnh của tập thể, TMHPC quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD  năm 2017./.

  • 04/05/2017 02:07
  • Liêm Hòa