• Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022
  • Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2022
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh riêng quý III năm 2022
  • Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022
  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022