• Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2024
  • Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2024
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023
  • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023
  • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023
  • Báo cáo tài chính hợp nhất tháng 10 năm 2023
  • Báo cáo tài chính riêng tháng 10 năm 2023
  • Thông báo về NĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023