Hướng dẫn sử dụng phần mềm E-Office 3.0

Ngày 06/12/2017, TMHPC Hướng dẫn sử dụng phần mềm E-Office 3.0, cho toàn thể CB.CNV.

Phần mềm Quản lý văn phòng Eoffice 3.0 là một trong những phần mềm dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc triển khai đưa chương trình vào vận hành đảm bảo tuân thủ các quy định về sử dụng các phầm mềm dùng chung của Tổng công ty Phát điện 2 và an toàn an ninh thông tin.

Trong quá trình tập huấn, các học viên cùng các chuyên viên EVNICT thực hành trên máy tính cá nhân để hiểu rõ hơn về các tính năng của chương trình, qua đó giúp việc sử dụng phầm mềm được thành thạo để giải quyết công việc nhanh hơn; góp phần đẩy mạnh khoa học công nghệ trong công tác quản lý, giám sát và điều hành tại đơn vị./.

  • 12/12/2017 08:29
  • http://icon.com.vn