EVN Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đện lực Việt Nam (EVN) có văn bản 76/EVN-HĐQT ngày 01/03/2010 gửi cho các Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn, các Công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối, chỉ đạo tăng cường cống tác phòng - chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng - chống tham nhũng năm 2010 và triển khai công tác năm 2010 của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban bí thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản số 76/EVN-HĐQT ngày 01/03/2010 gửi các Đơn

vị thành viên trực thuộc Tập đoàn, các Công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối, chỉ đạo tăng cường công tác

phòng - chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng - chống tham nhũng năm 2009 và

triển khai công tác năm 2010 của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư.

Toàn văn và lời kết về phòng chống tham nhũng

  • 23/03/2011 03:38
  • Công ty CP thủy điện Thác Mơ