EVN Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

  • 23/03/2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đện lực Việt Nam (EVN) có văn bản 76/EVN-HĐQT ngày 01/03/2010 gửi cho các Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn, các Công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối, chỉ đạo tăng cường cống tác phòng - chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết...

Chi tiết...