Nhiệt điện Phả Lại tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 10/6/2024, tại tỉnh Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của 48 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 278.566.818 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

Đoàn chủ tọa Đại hội

Về dự Đại hội có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc cùng đại diện các Ban/Văn phòng thuộc EVNGENCO2. Về phía Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, có sự tham dự của ông Phan Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tiến Quốc – Phó Giám đốc kiểm toán.
 
Ông Mai Quốc Long – Chủ tịch HĐQT PPC báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình mục tiêu năm 2024 và các năm tiếp theo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 60% - 99% đối với các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024; Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty…
 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành biểu quyết các nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Ngô Nguyên Đồng; Bầu bổ sung ông Cao Xuân Khương là thành viên Ban kiểm soát công ty. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể, Đại hội nhất trí bầu bổ sung ông Ngô Nguyên Đồng là thành viên HĐQT chuyên trách với số phiếu tán thành là 311.010.525 số phiếu (chiếm tỷ lệ 111,65%) và ông Nguyễn Văn Thanh là thành viên HĐQT độc lập với số phiếu tán thành là 244.958.516 phiếu (chiếm tỷ lệ 87,94%).
 
Cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội

Đại hội diễn ra sôi nổi với phần thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội. Các cổ đông mong muốn được cung cấp thêm thông tin về tình hình sản xuất, cung ứng điện mùa khô, kế hoạch SXKD những năm tới, khắc phục các kiến nghị về công tác mội trường. Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Quốc Long – Chủ tịch HĐQT PPC cho biết, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ cùng CBCNV PPC phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024, tăng cường công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó nâng cao trách nhiệm của người lao động, tăng cường chất lượng sửa chữa bảo dưỡng, vận hành an toàn tin cậy, đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất. Công ty cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của EVNGENCO2 trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn EVNGENCO2 tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để PPC khắc phục những tồn tại, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 
Ông Trần Phú Thái (ngoài cùng bên phải) và ông Trần Văn Dư (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng
các thành viên HĐQT và BKS trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PPC

Bài: Diễm Quỳnh – Phòng TCKT
Ảnh: Trung Kiên – PX. Hóa

  • 13/06/2024 01:37
  • Nguồn EVNGENCO2