Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bính Phước, trong vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước  trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

 

Chi tiết trên file đính kèm!

  • 16/11/2011 10:54