TMP tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ-ATĐ

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), từ ngày 15-17/11/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện (ATVSLĐ - ATĐ) định kỳ cho 103 CBCNV.

Tập thể TMP tích cực tham gia khóa huấn luyện

Trong ba ngày, giảng viên Hà Trần Đắc Vũ đã phổ biến giáo trình ATVSLĐ-ATĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như:  Nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên, Nhóm 3 - Người lao động trực tiếp, Nhóm 4 - Người lao động gián tiếp. Khóa huấn luyện tập trung vào các nội dung như: Chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro; Các lưu ý về an toàn khi làm việc với điện, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi làm việc trong không gian kín; Phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cập nhật kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn...

Qua đợt huấn luyện này, toàn thể CBCNV nhận thức sâu hơn về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với công tác ATVSLĐ-ATĐ; đội ngũ mạng lưới ATVSV của Công ty nắm vững hơn nghiệp vụ, phương pháp hoạt động của mình tại đơn vị, tập thể TMP nêu cao tinh thần và quyết tâm thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ - ATĐ, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn lao động tại nơi làm việc của Công ty./.

  • 18/11/2023 01:31
  • TMP