TMP: Phân xưởng vận hành diễn tập sự cố

Lúc 9h00, ngày 16/02/2022, Ca II, Phân xưởng vận hành (PXVH) đã tổ chức diễn tập sự cố (DTSC) “Bảo vệ 87N máy biến áp 1T tác động”.

Hình thức diễn tập là di chuyển, thao tác giả lập trên thiết bị và ghi chép trên sổ sách diễn tập có Hội đồng giám sát.

Ca thực hành DTSC gồm 8 nhân sự bố trí tại các vị trí: Phòng điểu khiển trung tâm: Trưởng ca OCC và 3 Điều hành viên, Gian máy: 1 Trưởng kíp, Cửa nhận nước: 1 Điều hành viên, Nhà máy Thác Mơ mở rộng: 1 Trưởng kíp, 1 Điều hành viên.

Ghi nhận thông số tại Phòng điều khiển trung tâm OCC

Kịch bản sự cố

 • Ca đương phiên ca đêm: Ca 2 - PXVH;
 • Máy phát H1, H2, H3 đang phát công suất P = 75 MW/mỗi máy. Sơ đồ kết dây ở trạng thái vận hành bình thường. Các ngăn lộ 171, 173, 131, 133, 135 định vị trên TC11; MC172, 174, 132, 134 định vị trên TC12.

            Lúc 21h00’ bảo vệ 87N MBA 1T tác động; MC 131, 501 , 531, 1Q02 cắt; Tổ máy H1 tự động dừng sự cố. Nguyên nhân là do dây chống sét đoạn từ MBA 1T đến trụ số 1 bị đứt rơi vào đường dây (pha A).

 1. Tại Trung tâm:
 • Chuông reo, còi hụ;
 • Tủ MIMIC - 02:
 • Bảng tín hiệu đa kênh sáng đèn P005 “MAIN TRAFO UNIT H1 IN FAULT”; “AUX. TRAFO UNIT H1 IN FAULT”; “ UNIT H1 IN FAULT”.
 • Đèn trạng thái cắt 501 sáng;
 • Đèn trạng thái cắt 531 sáng;
 • Đèn trạng thái cắt 131 sáng;
 • Bảng tín hiệu đa kênh P008 sáng đèn: “131 FREEDER IN FAULT”.
 • Tủ R3X07:
 • Hợp bộ 7UT513 sáng Led 8: 87N TRIP;
 • Hợp bộ 7SJ61 sáng Led 5: 1Q02 Open.
 • Tủ R3X06:
 • Hợp bộ 7SJ61 sáng Led 2 - “131 Open”.
 • Máy tính SCADA hiển thị các dòng sự kiện.
 • “UNIT 1 – LCU1 – 87N Protection TRIP - “Comming”;
 •  “UNIT 1 – LCU1 – CB 501 TRIP From Protection  “Comming”;
 • “UNIT 1– LCU1– CB 531 TRIP From Protection Relay - “Comming”;
 • “UNIT 1– LCU1–CB 131 TRIP From Protection Relay - “Comming”;
 • “UNIT 1 – LCU1 – Stop From Protection System - “Comming”.
 1. Tại MBA 1T: MBA 1T mất điện, không có cháy MBA 1T, dây chống sét đoạn từ MBA 1T đến trụ số 1 bị đứt rơi vào đường dây (pha A).
 2. Tại OPY: MC 131 trạng thái “OFF”.
 3. Tại gian máy
 • Chuông reo, còi hụ;
 • Tổ máy H1 tự động dừng sự cố;
 • Tủ A1X06:
 • Bảng tín hiệu đa kênh sáng đèn “Sự cố phần điện máy phát”, “Hư hỏng phần điện máy phát”;
 • Đèn trạng thái cắt 501 sáng;
 • Đèn trạng thái cắt 1Q02 sáng;
 • Đèn trạng thái “đóng kích từ” không sáng.
 • Tủ A1X05 bảng tín hiệu đa kênh sáng đèn:
 • “Rơ le đầu ra bảo vệ máy phát tác động”.
 • Tủ A1X04:
 • Rơ le ma trận cắt (F941) sáng Led X10, Led A, Led B, Led C, Led D, Led E, Led F, Led G, Led H.
 • Tủ MC 501 :
 • MC 501  trạng thái “Cắt”.
 • Tủ MC 531:
 • MC 531 trạng thái “Cắt”.
 • Máy tính SCADA hiển thị các dòng sự kiện như Trung Tâm
 1. Tại tủ +ER1 kích từ H1:
 • Màn hình giao diện ECT:
 • Cảnh báo sự kiện:
  • “21184 ExternalTrip”: Lệnh cắt từ bảo vệ bên ngoài HTKT.
 • Thanh trạng thái HTKT trên ECT:
  • AUX: Off – MC FCB cắt;
  • EXC: Off – HTKT cắt;
  • NET: Offline – Máy phát tách khỏi lưới;
  • Alarm: Active  - Kênh làm việc có tín hiệu cảnh báo.
 • Tại tủ H1 +EE1: MC 1Q02 trạng thái “Cắt – O”.

Xử lý của ca trực khi xảy ra sự cố:

Trưởng ca OCC:

 • Nhanh chóng quan sát tín hiệu bảng điện Trung tâm (MIMIC), tín hiệu ghi nhận tại  SCADA;
 • Ra lệnh cho ĐHV LĐ1 kiểm tra MBA 1T và các thiết bị nằm trong vùng bảo vệ;
 • Ra lệnh Trưởng kíp, Điều động ĐHV LĐ2 xuống hỗ trợ theo dõi H1 dừng an toàn; chuyển đổi tự dùng; kiểm tra tín hiệu sự cố, tình trạng máy phát H1;
 • Điều động ĐHV LĐ2 xuống GM hỗ trợ Trưởng kíp;
 • Ra lệnh cho ĐHV OCC kiểm tra ghi nhận tín hiệu sự cố từ các hợp bộ rơ le bảo vệ MBA 1T, bảng MIMIC.

ĐHV LĐ1:

 • Kiểm tra MBA 1T, sau đó báo Trưởng ca OCC MBA 1T mất điện, không có hiện tượng cháy MBA 1T; 
 • Tiếp tục kiểm tra rơ le ga và các thiết bị nằm trong vùng bảo vệ.

Trưởng kíp: Theo dõi H1 dừng an toàn, H2 đang vận hành; kiểm tra ghi nhận tín hiệu sự cố; 

ĐHV LĐ2: Chuyển đổi tự dùng; kiểm tra tình trạng máy phát H1;

Trưởng ca: Báo A0, A2,  MSC, Quản đốc PXVH, Lãnh đạo Công ty tình hình sự cố tổ máy;

ĐHV OCC:

 • Ghi nhận tín hiệu sự cố từ hợp bộ rơ le bảo vệ MBA 1T, bảng MIMIC báo cáo Trưởng ca OCC các tín hiệu sự cố;
 • Báo Tổ Thị trường điện, PKT, Kỹ sư An toàn về tình hình sự cố tổ máy;

ĐHV LĐ1: Báo Trưởng ca OCC Rơ le ga bình thường, dây chống sét đoạn từ MBA 1T đến trụ số 1 bị đứt, rơi vào đường dây pha A;

Trưởng kíp: Báo cáo trưởng ca OCC H1 dừng an toàn, tín hiệu sự cố H1 tại Gian máy; tình trạng vận hành của tổ máy H2;

ĐHV LĐ2: Báo cáo trưởng ca OCC đã chuyển đổi tự dùng A1; kiểm tra tình trạng máy phát H1 bình thường;

Trưởng ca OCC: Đăng ký A2 án động MBA 1T để xử lý sự cố;

Trưởng ca OCC: chỉ huy án động MBA 1T;

Trưởng kíp giám sát, ĐHV LĐ2 thao tác: Thao tác cắt nguồn điều khiển MC 501, 531; sau đó mở DCL 501-3, 531-3;

ĐHV LĐ1 giám sát, ĐHV OCC thao tác: Thao tác cắt nguồn điều khiển MC 131 sau đó mở DCL 131-3;

Trưởng kíp giám sát, ĐHV LĐ2 thao tác: Thao tác Đóng DNĐ 501-03, 531-03;

ĐHV LĐ1 giám sát, ĐHV OCC thao tác: Thao tác Đóng DNĐ 131-03 sau đó cắt nguồn làm mát MBA 1T;

Trưởng kíp giám sát, ĐHV LĐ2 thao tác: Thao tác cắt phụ tải hạ thế 1TV4S (Aptomat, 4SF1, 4SF2 cắt,  cầu dao 4S1, 4S2 mở).

ĐHV trung tâm kiểm tra thông số MBA 1T

Trưởng ca OCC:

 • Thực hiện cho phép nhóm trực vào xử lý sự cố MBA 1T và đoạn dây chống sét bị đứt;
 • Nhập lệnh Dim H1 bất khả dụng  do sự cố MBA 1T;
 • Báo cáo cho A0, Lãnh đạo Công ty tình trạng sự cố và dự kiến thời gian khắc phục

ĐHV LĐ1: Lập PTT giải tỏa án động MBA 1T, 11T sau khi xử lý sự cố;

Trưởng ca OCC: Duyệt PTT giải tỏa án động MBA 1T, 11T;

Trưởng ca OCC: (Sau khi MSC khắc phục triệt để nguyên nhân sự cố cũng như kiểm tra các thiết bị bảo vệ chính MBA 1T tốt);

 • Yêu cầu MSC, P.KTAT xác nhận đủ điều kiện để đưa khối tổ máy vào vận hành;
 • Báo cáo Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật kết quả khắc phục sự cố và xin ý kiến đưa MBA 1T, máy phát vào vận hành;
 • Đăng ký A2 đưa MBA 1T vào vận hành theo quy định (gửi Biên bản kết quả xử lý sự cố cho cấp điều khiển nếu được yêu cầu);

Trưởng ca OCC: Chỉ huy giải tỏa án động MBA 1T, 11T theo PTT;

ĐHV LĐ1, Trưởng kíp: Giải trừ tín hiệu sự cố trên khối tổ máy H1, đưa tổ máy H1 vào dự phòng;

Trưởng ca OCC:

 • Báo cáo: Tổ Thị trường điện, Quản đốc PXVH, Lãnh đạo Công ty, A0 tình hình tổ máy;
 • Đăng ký A0 đưa tổ máy vào vận hành, nhập lệnh Dim;
 • Ghi sổ Nhật ký vận hành; ghi sổ hư hỏng thiết bị, cập nhật phần mềm QLKT và các sổ theo dõi khác trong quá trình xử lý hư hỏng.
 • PXVH và Ca II họp đánh giá kết quả diễn tập xử lý sự cố
 • Buổi DTSC đúng theo phương án xử lý đề ra, thời gian DTSC “Bảo vệ 87N máy biến áp 1T” hoàn thành trong 45 phút, 100% thao tác đúng quy trình vận hành thiết bị. Sau buổi diễn tập, Lãnh đạo đơn vị cùng các thành viên tham gia diễn tập đã giành 30 phút kiểm điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án.

  Công tác DTSC đã được PXVH lên kế hoạch và nghiêm túc thực hiện trong nhiều năm qua, diễn tập là hoạt động thiết thực của công tác đào tạo nội bộ PXVH,  góp phần củng cố kiến thức, hình thành kỹ năng phối hợp nhóm, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống đúng quy trình, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành nhà máy điện./.

 • 17/02/2022 10:29
 • lH