TMP đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch

“…Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) cần phải căn cứ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và thể hiện tính hiệu quả…” là nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn văn Non - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tại các buổi họp ngày 28-30/5/2024.

Ông Nguyễn văn Non – Tổng Giám đốc TMP, chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp quản lý doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Nguyễn văn Non đã trực tiếp chỉ đạo trưởng các đơn vị chức năng, rà soát “Quy chế quản lý nội bộ” (QCQLNB) thường xuyên qua thực tế thực hiện theo quy định áp dụng tạm thời cũng như ban hành; qua đó đánh giá việc thực hiện quy định, quy chế theo kế hoạch biên soạn đã thống nhất cho từng phạm vi quản lý như: Quy chế quản trị, quy quy chế về tuyển dụng lao động, đào tạo; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; Quy chế tiền lương, tiền thưởng; Quy chế nâng lương, nâng bậc; Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế của Công ty; Quy chế đầu tư; Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ; Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng của Công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Văn hóa doanh nghiệp; Quy tắc ứng xử với khách hàng.v.v.

Ông Nguyễn Huỳnh Đức – Người Phụ trách Quản trị Công ty, góp ý kết quả thực thi QCQLNB tại đơn vị

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình thực thi QCQLNB, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non chỉ đạo: “… quy định, quy chế quản lý nội bộ do công ty ban hành cần phải tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan, QCQLNB của ngành phù hợp với thực tiễn; xây dựng quy chế là để điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với tình trạng thực tế, mang bản sắc riêng cho doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là phải có tính hiệu quả; quy chế dù cụ thể, chi tiết, rõ ràng nhưng không được áp dụng thực tế hoặc không tuân thủ thì chỉ có giá trị trên giấy tờ, không đem lại lợi ích cho doanh nghiệp từ đó rất khó tạo được quy trình vận hành hệ thống đạt tiêu chuẩn quản trị. Do đó, cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc ban hành, giải quyết những vướng mắc kịp thời …” 

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Lãnh đạo công ty, TMP thực thi một chính sách rõ ràng về quản trị công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch, chịu trách nhiệm giải trình và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của người quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của TMP trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế./.

  • 01/06/2024 09:36
  • TMP